เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2728/2534

 

นายนิพนธ์ นิละนนท์

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 8

ป.ร.ก. มาตรา 8 วรรคแรก บัญญัติว่า "หมายเรียกหนังสือแจ้งให้เสียภาษีอากร หรือหนังสืออื่น ซึ่งมีถึงบุคคลใดตามลักษณะนี้ ให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ..." ส่วนการส่งทางไปรษณีย์จะมีผลอย่างไร และเมื่อใด ต้องพิจารณาตามไปรษณียนิเทศ พ.ศ.2529 ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติไปรษณีย์ ฯ และมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย ฯ เมื่อภรรยาของโจทก์ซึ่งอยู่บ้านเรือนเดียวกับโจทก์ ถือว่าเป็นผู้แทนของโจทก์ตามข้อ 334 ของไปรษณีย์นิเทศได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์วันที่ 29 พฤศจิกายน 2529 ต้องถือว่าโจทก์ได้รับแล้ว ตั้งแต่วันดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 333 และข้อ 336 แห่งไปรษณียนิเทศดังกล่าว โจทก์นำคดีมาฟ้องในวันที่ 2 มกราคม 2530 ซึ่งล่วงเลยกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันได้รับคำวินิจฉัยอุทธรณ์โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021