เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่2583/2534

 

พันตำรวจโทชาญชัย พุกกะพันธ์

โจทก์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 61

เมื่อโจทก์มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดพิพาท อันก่อให้เกิดเงินได้พึงประเมินแต่ผู้เดียว และโจทก์เป็นผู้รับเงินได้พึงประเมินนั้นไว้ โดยการขายที่ดินโฉนดดังกล่าวให้แก่ผู้มีชื่อเป็นทางการค้าหรือหากำไร เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจประเมินภาษีเงินได้รวมทั้งภาษีการค้าโจทก์ได้ ส่วนการที่โจทก์จะหักภาษีเงินได้จากเงินได้ส่วนของผู้ร่วมลงทุนกับโจทก์ ในการซื้อที่ดินแปลงพิพาท จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดีไว้ตามมาตรา 61 วรรคสอง แห่ง ป.ร.ก. หรือไม่ เป็นเรื่องที่โจทก์จะไปว่ากล่าวเอากับผู้ร่วมลงทุนกับโจทก์ต่างหาก โจทก์จึงต้องเสียภาษีให้แก่จำเลยโดยคิดจากจำนวนเงินที่ขายที่ดินได้ทั้งหมด

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021