เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2225/2534

 

นายวิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี

โจทก์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ, 65 ตรี

โจทก์ประกอบธุรกิจขายที่ดินและตึกแถวตลอดจนให้เช่าตึกแถวด้วย ค่าซ่อมแซมตึกแถวถือเป็นรายจ่ายที่จะนำมาหักค่าใช้จ่ายได้ ตาม ป.ร.ก. มาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี ซึ่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน ป.ร.ก. ว่าด้วยการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ยอมให้หักจากเงินได้พึงประเมิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2502 มาตรา 8 ทวิ ให้นำสองมาตราดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021