เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2169-2170/2534

 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด กับพวก

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร ประเภทการค้า 1 (ขายของ)

โจทก์ที่ 1 ประกอบธุรกิจจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mixed Concrete) เมื่อมีลูกค้าสั่งซื้อ โจทก์ที่ 1 จะแจ้งให้โจทก์ที่ 2 ส่งคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่ลูกค้า โดยใช้รถยนตร์บรรทุกที่มีเครื่องผสมคอนกรีตในตัว ทำการผสมคอนกรีตตามอัตราส่วนหรือสูตรที่ลูกค้ากำหนดแล้วนำไปเทยังหน่วยงานที่ลูกค้ากำหนด ความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์ที่ 1 กับลูกค้า ต่างมีเจตนาให้มีการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์หรือคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อตอบแทนการใช้ราคา อันเข้าลักษณะของสัญญาซื้อขาย คู่สัญญามิได้หวังผลสำเร็จในการงานเป็นสาระสำคัญ อันจะทำให้เป็นสัญญาจ้างทำของ โจทก์ทั้งสองจึงมิใช่ผู้ประกอบการค้าที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า ประเภทรับจ้างทำของ ตามบัญชีอัตราภาษีการค้า ท้ายหมวด 4 ลักษณะ 2 แห่ง ป.ร.ก.

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021