เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1864/2534

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทอดธรรมไพศาลการค้า

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 71 (1) ประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 285) ข้อ 13

โจทก์เก็บเอกสารหลักฐานบัญชีของโจทก์ไว้ที่อื่น ซึ่งมิใช่สถานที่ประกอบธุรกิจการค้าของโจทก์ โดยมิได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ข้อ 13 โจทก์จะยกเอาเหตุบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหาย อันเกิดจากการปฏิบัติฝ่าฝืนต่อกฎหมายของโจทก์มาอ้างเป็นเหตุสุดวิสัย เพื่อมิให้เจ้าพนักงานประเมินให้โจทก์เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับ ก่อนหักรายจ่ายตาม ป.ร.ก. มาตรา 71 (1) หาได้ไม่

                    คำพิพากษาฎีกาที่ 1864/2534
                    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทอดธรรมไพศาลการค้าโจทก์
                    กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 71 (1) ประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 285) ข้อ 13
                    โจทก์เก็บเอกสารหลักฐานบัญชีของโจทก์ไว้ที่อื่น ซึ่งมิใช่สถานที่ประกอบธุรกิจการค้าของโจทก์ โดยมิได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 ข้อ 13 โจทก์จะยกเอาเหตุบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหาย อันเกิดจากการปฏิบัติฝ่าฝืนต่อกฎหมายของโจทก์มาอ้างเป็นเหตุสุดวิสัย เพื่อมิให้เจ้าพนักงานประเมินให้โจทก์เสียภาษี ในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับ ก่อนหักรายจ่ายตาม ป.ร.ก. มาตรา 71 (1) หาได้ไม่

 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021