เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1692/2534

 

บริษัท กรุงเทพไฮบริด จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากร

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 71 (1) ประกาศคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 285)

การที่โจทก์นำบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี ไปเก็บไว้ที่โกดังของบริษัทอื่นซึ่งมิใช่สถานที่ประกอบธุรกิจของโจทก์ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้าม ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 นั้น เมื่อบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีดังกล่าวถูกเพลิงไหม้ โจทก์จะอ้างเอาเหตุอันเนื่องจากการฝ่าฝืนกฎหมายของโจทก์ มาเป็นเหตุที่ไม่อาจส่งบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบตามหมายเรียกหาได้ไม่ และเมื่อสำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่โจทก์ส่งให้เจ้าพนักงานประเมินไม่มีรายละเอียดเพียงพอ ที่จะคำนวณหากำไรสุทธิของโจทก์เพื่อประเมินภาษีได้ เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอำนาจประเมินโดยอาศัย ป.ร.ก. มาตรา 71 (1)

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021