เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่140/2534

 

บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด

โจทก์

กรมสรรพากรกับพวก

จำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องป.รัษฎากร มาตรา 65 ตรี (2)

เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่จะหักเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกำไรสุทธิได้ตาม ป.ร.ก. มาตรา 65 ตรี (2) ที่ใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2523 , 2524 นั้น ต้องเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชี ที่จ่ายแก่ลูกจ้างหรือพนักงานโดยเด็ดขาดเท่านั้น ตามกฎข้อบังคับของกองทุนสะสมของพนักงานของโจทก์ แม้จะกำหนดว่าโจทก์จ่ายโดยเด็ดขาดให้พนักงาน และโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งได้มอบหมายให้บริษัท อ. เป็นผู้จัดหาผลประโยชน์ให้สมาชิก โดยมีคณะกรรมการควบคุม แต่เงินจำนวนนี้พนักงานของโจทก์จะรับได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิก ถ้าพ้นจากสมาชิกเพราะทุจริตประพฤติมิชอบหรือกระทำผิดอื่นใด สมาชิกก็จะไม่ขอรับเงินสมทบของบริษัทโจทก์ และรายได้ส่วนนี้ทั้งหมดตกเป็นของกองทุน ถ้าสมาชิกเป็นหนี้หรือทุจริตต่อกองทุนหรือบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจเด็ดขาดที่จะจัดการชำระหนี้รับคืนแก่กองทุนหรือบริษัท ดังนี้ พนักงานโจทก์ไม่มีสิทธินำเงินกองทุนไปใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงชีพในขณะที่โจทก์จ่ายให้ กรณีไม่เข้าข้อยกเว้นตาม ป.ร.ก. มาตรา 65 ตรี (2) ต้องถือว่าเป็นเงินกองทุนที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021