เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1484/05 
นายนาค ไชยกิจโจทก์
นายนุสนธิ์ มนัสเสรีจำเลย
เรื่อง เอกสารสัญญากู้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกู้ยืม,ยืมใช้สิ้นเปลือง,หลักฐานการกู้ยืม,ใช้คืน,แทงเพิกถอน,หน้าที่นำสืบ,พยาน
ประมวลรัษฎากร
แม้เอกสารสัญญากู้ที่โจทก์นำมาฟ้องเรียกเงินจากจำเลยมิได้ ปิดอากรแสตมป์บริบูรณ์ อันจะใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ก็ตาม หากจำเลยให้การรับว่าได้ทำเอกสารนั้นให้โจทก์ไว้จริงก็ย่อมฟังได้ว่า จำเลยกู้ เงินโจทก์โดยมีหลักฐานเป็นหนังสือ โดยไม่ต้องอาศัยฟังจากเอกสาร
 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020