เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1085/05 
บริษัท มอเตอร์เวย์ซับพลาย จำกัด โดยนายเจ.ปารีส ผู้จัดการโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง เจ้าหน้าที่สรรพากรมีคำสั่งบังคับให้โจทก์เสียภาษีโภคภัณฑ์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอำนาจฟ้อง,โต้แย้งสิทธิ.ประมวลรัษฎากร
การอุทธรณ์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 วรรค 3,มาตรา227,247 นั้น เสียค่าขึ้นศาลตามตาราง 1 ข้อ 2 ข.
เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้อุทธรณ์ การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานต่อสู้ว่า ราชการจังหวัดเกินกำหนด 15วันแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกอุทธรณ์เพราะ ยื่นเกินกำหนดแล้วแม้สั่งวินิจฉัยเนื้อหาที่อุทธรณ์มาด้วย ก็ไม่ทำให้โจทก์มี สิทธิฟ้องคดีต่อศาลรื้อการประเมินขึ้นโต้แย้งต่อไปได้ โจทก์ฟ้องอ้างว่า โจทก์ได้สั่งสินค้าเครื่องอัดสำเนา "เทอร์ โมแฟกส์" จากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายโดยโจทก์เห็นว่ามิใช่เครื่องถ่าย ภาพหรือเอกสารอันต้องเสียภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ตามกฎหมายโจทก์ได้มีหนังสือ สอบถามไปยังกรมสรรพากรจำเลย ๆ ได้แจ้งมายังโจทก์ว่าเครื่องอัดสำเนา ดังกล่าวเป็นโภคภัณฑ์ประเภทที่ 5 (ข) ซึ่งต้องเสียภาษีโภคภัณฑ์ตามประมวล รัษฎากร โจทก์ได้มีหนังสือทักท้วงจำเลยไปหลายครั้ง จำเลยก็คงยืนยันความ เห็นเดิม โจทก์จึงฟ้องจำเลยขอให้ศาลพิพากษาแสดงว่าเครื่องอันสำเนา ดังกล่าวไม่ใช่โภคภัณฑ์อันต้องจะเสียภาษีการซื้อโภคภัณฑ์ตามประมวลรัษฎากร
ดังนี้ ถือว่าฟ้องเช่นนี้ไม่ได้ว่ามีมูลโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของ บุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 เพราะจำเลย ยังมิได้เรียกเก็บหรือสั่งให้โจทก์เสียภาษเจ้าหน้าที่สรรพากรได้มีคำสั่งบังคับให้โจทก์เสียภาษีโภคภัณฑ์ และเงินเพิ่มจรถึงกับจะยึดทรัพย์โจทก์เพื่อเอาชำระค่าภาษีนั้น นับว่ามีข้อโต้ แย้งเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของโจทก์แล้ว โจทก์มีอำนาจฟ้องศาลได้
ประมวลรัษฎากร มาตรา 190 เป็นบทความผิดสำหรับผู้ค้าโภคภัณฑ์ที่มี โภคภัณฑ์ขาดหรือเกินบัญชี ภ.ภ. 11 คือลงบัญชีไว้ไม่ครบถ้วน ส่วนมาตรา 197 เป็นบทความผิดสำหรับผู้ที่ไม่ทำบัญชี ภ.ภ.11 หรือทำแล้วไม่เก็บบัญชีไว้ 5 ปีเป็นการแยกความผิดฐานลงบัญชีไม่ครบถ้วน กับการไม่ทำบัญชีเสียเลยให้ มีโทษหนักเบาต่างกันโจทก์ได้สั่งโภคภัณฑ์เข้ามาเป็นคราว ๆ และได้ลงบัญชี ภ.ภ.11 แล้ว แต่คราวสุดท้ายไม่ลงบัญชีเลย ดังนี้ ไม่ใช่เรื่องลงบัญชีไม่ครบถ้วน อันเป็นเหตุให้มีโภคภัณฑ์ขาดหรือเกินจากบัญชีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 190 แต่ต้องถือว่าไม่ได้ทำบัญชีตามมาตรา 197 เจ้าพนักงานจึงเรียกเก็บภาษี และเงินเพิ่มจากโจทก์ไม่ได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020