เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่810/05 
นางสงิม วารุณประภาโจทก์
นายประกอบ ทรัพย์มณี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่ 1จำเลย
ร้อยตรีประภาส สารชวนะกิจ สรรพากรจังหวัดนนทบุรี ที่ 2 
เรื่อง การอุทธรณ์ฎีกาตามประมวลกฎหมาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
การอุทธรณ์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 วรรค 3,มาตรา227,247 นั้น เสียค่าขึ้นศาลตามตาราง 1 ข้อ 2 ข.
เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้อุทธรณ์ การประเมินภาษีของเจ้าพนักงานต่อสู้ว่า ราชการจังหวัดเกินกำหนด 15วันแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยกอุทธรณ์เพราะ ยื่นเกินกำหนดแล้วแม้สั่งวินิจฉัยเนื้อหาที่อุทธรณ์มาด้วย ก็ไม่ทำให้โจทก์มี สิทธิฟ้องคดีต่อศาลรื้อการประเมินขึ้นโต้แย้งต่อไปได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020