เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่531/05 
นายแฉล้ม สวัสดีโจทก์
นายผอง ขาวดาจำเลย
เรื่อง เอกสารมีความว่า "เรียนครูที่เคารพนับถืออันสูงกระผมได 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกู้ยืม,ยืมใช้สิ้นเปลือง,หลักฐานการกู้ยืม,ใช้คืน, ,แทงเพิกถอน,ประมวลรัษฎากร
เอกสารมีความว่า "เรียนครูที่เคารพนับถืออันสูงกระผมได้ ฝากนมมาให้ 1 โหล ราคา 44 บาท โปรดทราบ เงินฝากไป 9,400 บาทกระผมได้รับและลงบัญชีไว้เรียบร้อยแล้ว" ท้ายข้อความเป็นคำลงท้าย ของหนังสือวัน เดือน ปี และเซ็นชื่อโจทก์ ดังนี้ เห็นได้ว่าเป็นจดหมายธุรกิจ กล่าวถึงเงินที่จำเลยฝากไปให้โจทก์แล้วด้วย ไม่มีลักษณะเป็นใบรับเงินโดย เฉพาะ ซึ่งตามประมวลรัษฎากร มาตรา 105 การรับเงินเช่นนี้ ก็มิได้บังคับ ว่าจะต้องออกใบรับเงินประการใด หนังสือฉบับนี้เป็นหลักฐานตามที่ ป.พ.พ. มาตรา 653 บังคับไว้เท่านั้น แม้จะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ก็ฟังเป็นหลักฐาน ประกอบข้อเท็จจริงได้ว่า จำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์แล้ว
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020