เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่519/05 
นายเฮงกุ่ย แซ่เจีย โดยนายเจนกิจ ปัจจักขภัติ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์
กรมสรรพากร ที่ 1จำเลย
นายฉลอง รมิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 2 
เรื่อง การอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
การอุทธรณ์คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งชี้ขาด เกี่ยวกับการประเมินภาษีนั้นให้อุทธรณ์ต่อศาลภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำวินิจฉัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณ์ของโจทก์และแจ้งให้โจทก์ทราบ แล้ว แต่โจทก์พยายามนำหลักฐานต่าง ๆไปแสดงต่อเจ้าพนักงานสรรพากรว่า ได้ชำระภาษีแล้ว เจ้าพนักงานสรรพากรบันทึกว่าหลักฐานที่โจทก์นำมาแสดง ฟังไม่ได้ โจทก์จะนับอายุความอุทธรณ์แต่วันทราบคำสั่งเจ้าพนักงานสรรพากร ไม่ได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020