เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่256/05 
นายวรการ ไชยกาลโจทก์
นายชาญยุทธ ไชยคำมิ่งจำเลย
เรื่อง สัญญากู้ยืมเงิน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกู้ยืม,ยืมใช้สิ้นเปลือง,ประมวลรัษฎากร
เอกสารที่จำเลยทำให้โจทก์ มีข้อความรับรองการที่โจทก์จัดการงานให้จำเลย และทั้งออกเงินทดรองไป รวมทั้งสัญญามอบทรัพย์สินของจำเลยให้โจทก์มีอำนาจจัดการใช้สิทธิได้ด้วยนั้น มิใช่เป็นสัญญากู้ยืมเงินจึงไม่ต้องปิดอากรแสตมป์ และรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-12-2020