เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1800/06  
เรื่อง ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์แก้อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนดไว้  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องค่าฤชาธรรมเนียม,อุทธรณ์ฎีกาค่าธรรมเนียม,ประมวลรัษฎากร
ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์แก้อุทธรณ์เกินระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนดไว้ จึงให้ค่าทนายความเป็นพับไปนั้น โจทก์จะฎีกาว่า โจทก์ยื่นคำแก้ อุทธรณ์ไม่เกินระยะเวลาจึงควรได้รับค่าทนายตามกฎหมายไม่ได้ เพราะเป็น ฎีกาในปัญหาเรื่องค่าฤชาธรรมเนียมแต่อย่างเดียว โดยมิได้ยกเหตุว่าค่าฤชา ธรรมเนียมนั้น มิได้กำหนดหรือคำนวณให้ถูกต้องตามกฎหมาย
โจทก์รับมรดกที่ดิน 16 ไร่เศษ ราคาไม่เกินไร่ละ 800 บาท จากสามี ผู้วายชนม์ตั้งแต่ พ.ศ. 2488 ต่อมาระหว่าง พ.ศ. 2499-2501 โจทก์ได้ ราคาไร่ละ 80,000 บาท ถึง 100,000 บาท เห็นได้ว่าโจทก์ขายที่ดินโดย มุ่งให้ได้ราคาสูงสุดเท่านั้น มิใช่ขายเป็นทางค้าหากำไร โจทก์จึงมิใช่บุคคลผู้ ประกอบการค้าอันจะต้องเสียภาษีการค้าประเภทการขายอสังหาริมทรัพย์แต่ อย่างใด
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021