เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่777/06 
นางสาวบุญเติม วิริยะกุลโจทก์
คำนวร เกษทอง เจ้าพนักงานประเมินภาษีอากร จังหวัดน่านที่ 1จำเลย
นายอั๋น อนุมัติราชกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ที่ 2 
เรื่อง ความในประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 มาตรา 78,79 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ตามความในประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 มาตรา 78,79 การขายของตามบัญชีอัตราภาษีการค้าประเภทที่2 นั้น หมายถึงการขายสินค้า ซึ่งโอนกันได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่ทรัพย์นอกพาณิชย์ซึ่งไม่อาจโอนให้ แก่กันได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ฉะนั้น การซื้อขายฝิ่นอันอาจกระทำได้ตาม พระราชบัญญัติฝิ่น พ.ศ. 2472 หมวด 3 แล้ว ก็ไม่ใช่สินค้าที่ขายกันได้ตาม ความในประมวลรัษฎากร ผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดในการเสียภาษีการค้า
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021