เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่487/06 
พนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานีโจทก์
นายปอไล้ แซ่โง๊วจำเลย
เรื่อง การขายของโดยไม่ออกใบรับเงิน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
การที่จำเลยขายของไม่ออกใบรับเงินนั้น เป็นเรื่องไม่กระทำ คือ ไม่ออกใบรับ มีบทบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษไว้โดยเฉพาะอยู่แล้ว ตามมาตรา 105 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล รัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 มาตรา 55 หาเป็นความผิดฐานหลีก เลี่ยงการเสียภาษีอากรตามมาตรา 37 (2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2502 มาตรา 14 ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการกระทำด้วยไม่
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021