เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่29/06 
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลมนูสุขวัฒนา โดยนายมงคล มนูสุขผู้จัดการโจทก์
นายพิจารณ โภคพิบูลในฐานะเจ้าพนักงานประเมินภาษี จังหวัดนนทบุรี ที่ 1จำเลย
มจ.ทองคำเปลว ทองใหญ่ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ที่ 2 
เรื่อง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนอยู่ ร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตามประมวลรัษฎากรมาตรา 35 ที่บัญญัติว่า ให้เสียภาษีในส่วน 2ว่าด้วยการเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดานั้น หมายความว่า บุคคลธรรมดาผู้ถือหุ้น หรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล นั้นจะต้องไปเสียภาษีในส่วน 2 หาได้หมายความว่า ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลนั้น ๆ ไปเสียภาษีในส่วน 2 ไม่จึงไม่มีอะไรจะหักค่าใช้จ่ายให้บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 47 (1) (ก)ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของบุคคล ธรรมดา
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021