เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1008/07  
เรื่อง ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 5 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องคู่ความ
ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 5 นั้นเมื่อมูลกรณีเรื่องภาษีอากรในคดีเรื่องนี้อยู่ภายในกรอบอำนาจหน้าที่ และการควบคุมของกรมสรรพากรโจทก์จึงฟ้องกรมสรรพากรเป็นจำเลยได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021