เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่451/07 
นายเส้น ยงกิจโจทก์
นางวิไลพร แซ่ขอจำเลย
เรื่อง การแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแปลงหนี้ใหม่,หนี้,ประมวลรัษฎากร
ภริยากู้เงินไป ต่อมาสามีรับเป็นลูกหนี้แทนภริยาถือว่าเป็นการ แปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 250 เอกสารที่แสดงการเป็นหนี้ของสามีไม่จำต้องปิดอากรแสตมป์ตาม ประมวลรัษฎากรการแปลงหนี้ก็เป็นอันสมบูรณ์ ภริยาย่อมหลุดพ้นจากความ รับผิดตามหนังสือสัญญากู้เดิม
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021