เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่337/07 
วัดราชาธิวาสวิหาร โดยนายสมภาษก์ อุทยางกูร ไวยาวัจกรโจทก์
นางบุหงา วงษ์สุโขจำเลย
เรื่อง หนังสือมอบอำนาจของเจ้าอาวาส 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่งทนายความ,คณะสงฆ์,ประมวลรัษฎากร
หนังสือมอบอำนาจของเจ้าอาวาส ที่มอบอำนาจให้ไวยาวัจกร ฟ้องคดีแทนวัดนั้นจะต้องปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรเพราะ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์มิได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของไวยาจักรไว้ ฉะนั้นกิจการ ใดของวัดที่ไวยาจักรกระทำไป จึงถือว่าเป็นการกระทำในฐานะตัวแทน ธรรมดาของเจ้าอาวาสวัดนั้น
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021