เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่109-111/07 
นายเมธา เลาหะติวานนท์โจทก์
นางบรรจง จรัสศิลป ที่ 1จำเลย
นายไก ชโลกุล ที่ 2 
นายชิน หล่อตระกูล 
เรื่อง มูลหนี้ตามสัญญากู้เนื่องมาจากเล่นแชร์เปียหวย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกู้ยืม,หลักฐานเป็นหนังสือ,ประเด็น,ประมวลรัษฎากร
ฟ้องบรรยายว่า มูลหนี้ตามสัญญากู้เนื่องมาจากเล่น แชร์เปียหวย การที่ศาลวินิจฉัยว่า นายวงแชร์เป็นตัวแทนของจำเลยลูกวง คนหนึ่งไปเก็บเงินจากโจทก์ลูกวงอีกคนหนึ่งมามอบให้จำเลยนั้น ไม่ถือว่าเป็น การวินิจฉัยผิดประเด็นและคำพยานหลักฐาน
จำเลยลูกวงที่เปียแชร์ได้เงินไปก่อน ได้ทำหนังสือกู้ยืมเงินมอบเงินให้ โจทก์ลูกวงคนอื่น ๆ ยึดถือไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับผิดต่อกันโดยตรง โดยมีนาย วงแชร์ลงลายมือชื่อในหนังสือนั้นในฐานะเป็นผู้ค้ำประกัน เมื่อยังมิได้มีการ ชำระเงินกันตามหนังสือที่ทำไว้ เพราะแชร์เลิกเสียกลางคันกรณีเช่นนี้จำเลย ลูกวงที่เปียแชร์ได้เงินไปก่อนจะต้องรับผิดต่อโจทก์ลูกวงผู้ยึดถือเอกสารสัญญา กู้นั้นไว้
ขณะที่ยื่นฟ้องยังไม่จำเป็นต้องใช้หนังสือ เป็นพยานหลักฐานสัญญากู้ที่ยัง มิได้ปิดอากรแสตมป์ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร ย่อมใช้เป็นหลักฐานแห่ง การกู้ยืมในขณะยื่นฟ้องได้ ถ้าจำเลยรับว่าเอกสารสัญญากู้นั้นเป็นของตนจริง จำเลยก็ต้องรับผิดตามเอกสารสัญญากู้นั้น
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021