เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1610/08 
บจ. จาร์ดีนวอห์ จำกัดโจทก์
บจ. นวรัตน์ จำกัดจำเลย
เรื่อง รับมอบอำนาจจากโจทก์คนเดิมพ้นหน้าที่ไป 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวแทน,มอบอำนาจ,ตั้งทนาย,ดำเนินกระบวนพิจารณา,บรรยายฟ้อง,ประมวลรัษฎากร
แก้ไขเพิ่มเติม,ข้อที่ไม่ได้ยกในศาลชั้นต้น,ข้อที่ไม่ได้ว่ากันในศาลล่าง
เมื่อผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์คนเดิมพ้นหน้าที่ไป ผู้รับมอบ อำนาจจากโจทก์อีกคนหนึ่งดำเนินกิจการแทนโจทก์ทนายความผู้รับแต่งตั้งจาก ผู้รับมอบอำนาจคนเดิมทำคำร้องขอแก้ฟ้อง โดยขอเปลี่ยนตัวผู้รับมอบอำนาจ เสียใหม่ ถือว่าโจทก์ได้ดำเนินการตั้งแต่งทนายความฟ้องคดีโดยถูกต้อง สมบูรณ์มาแต่แรก ทนายความของโจทก์จึงมีอำนาจดำเนินคดีแทนโจทก์ ตลอดไปจนกว่าจะถูกสั่งถอน การพ้นหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจคนเดิมไม่ทำให้ ทนายความหมดอำนาจดำเนินคดีแทนโจทก์ การแก้ฟ้องของโจทก์มีผลเพียง เพื่อให้ทราบว่า บัดนี้โจทก์ได้เปลี่ยนตัวผู้รับมอบอำนาจดำเนินกิจการหรือ ดำเนินคดีในนามของโจทก์ในกาลต่อไปเท่านั้น การที่ผู้รับมอบอำนาจคนใหม่ เข้าดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในนามของโจทก์ในการต่อไปเท่านั้น การที่ ผู้รับมอบอำนาจคนใหม่เข้าดำเนินกระบวนพิจารณาคดี ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ใน ศาลในนามของบริษัทโจทก์สืบแทนต่อไป มิใช่เป็นการเริ่มต้นฟ้องคดีใหม่
ประเด็นที่ว่า โจทก์ไม่เป็นนิติบุคคลและในมอบอำนาจไม่ปิดอากรแสตมป์ จำเลยมิได้ยกขึ้นเป็นข้อโต้เถียงคัดค้านในชั้นศาลอุทธรณ์ เพิ่งมายกขึ้นกล่าว อ้างในชั้นฎีกา เป็นการไม่ชอบ และในชั้นอุทธรณ์ จำเลยก็ได้กล่าวรับรองว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล จำเลยเถียงข้อนี้ไม่ขึ้น สำเนาใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดี มิใช่ต้นฉบับหรือคู่หรือฉีก ไม่อยู่ใน บังคับที่จะต้องปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021