เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่1550/08 
บจ. ล็อกซ์เลย์(กรุงเทพ) จำกัดโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง บริษัทในต่างประเทศทำหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวแทน,บริษัทจำกัด,ใบมอบอำนาจ
บริษัทในต่างประเทศ ทำหนังสือมอบอำนาจระบุชื่อผู้รับมอบ อำนาจ ตำบลบ้าน และมีข้อความต่อไปว่า กรรมการบริษัทโจทก์ รวมทั้งระบุ ที่ตั้งสำนักงานของโจทก์ด้วย เพียงเท่านี้ยังไม่ชัดแจ้งว่าตั้งบุคคลนั้นเป็นส่วน ตัว หรือในฐานะกรรมการบริษัทโจทก์อันจะผูกพันโจทก์ในฐานะที่ผู้รับมอบ อำนาจนั้นเป็นกรรมการผู้แทนนิติบุคคล จึงจำต้องพิจารณาพฤติการณ์อื่น ๆ ประกอบด้วย
การที่บริษัทโจทก์ เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในต่างประเทศ แต่ผู้เดียวในประเทศไทย เมื่อมีเหตุที่จะต้องตั้งผู้รับมอบอำนาจในประเทศไทย บริษัทต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ขายคงไม่ตั้งผู้อื่น ถ้าสามารถตั้งบริษัทโจทก์ได้นั้น ย่อมเป็นพยานพฤติเหตุประการหนึ่ง เหตุนี้ แม้หนังสือแต่งตั้งระบุชื่อ บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทโจทก์ด้วย ย่อมแสดงให้เห็นว่าบริษัท ต่างประเทศมิได้ตั้งกรรมการบริษัทโจทก์เป็นส่วนตัว แต่งตั้งในฐานะกรรมการ บริษัทโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทำการค้าแทนโจทก์ จึงเป็นตัวแทนซึ่งต้องรับผิดเสียภาษี ในส่วนเงินได้และภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ และมาตรา 78 ด้วย
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021