เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่624/08 
นายแก้ว สายบุตรโจทก์
นายสุวรรณ โสปัญหริ ที่ 1จำเลย
นางดี โสปัญหริ ที่ 2 
เรื่อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องแบบซื้อขาย, นำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขหักล้าง, ประมวลรัษฏากร
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 456 หาได้ กำหนดว่าจะต้องมีหนังสือสัญญาซื้อขาย จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เสมอไป ไม่ หากการซื้อขายมีการวางประจำหรือชำระหนี้บางส่วนแล้ว ก็ย่อมฟ้องร้อง ได้เช่นกัน
ในการรับเงินค่ากระบือ ตามกฎหมายมิได้บังคับว่าต้องมีใบรับมาแสดง คู่กรณีย่อมนำพยานบุคคลมาสืบถึงการรับเงินกันได้
ใบรับเงินราคากระบือ เมื่อมิได้ปิดอากรแสตมป์ตามที่ประมวลรัษฎากร กำหนดไว้ในบัญชี จึงรับฟังเป็นหลักฐานไม่ได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021