เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่577/08 
บริษัท สกุลไทยวัฒนา จำกัด โดยนายอมร รวดพรรณ์ กรรมการโจทก์
นายสมัคร ปทุมานนท์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่ 1จำเลย
นายสมโพธิ อาจสมโภช ผู้แทนสรรพากร เขต 9 ที่ 2 
นายเชิญ มีชูขันธ์ อัยการจังหวัดสงขลาที่ 3 
เรื่อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 30ได้กำหนดเวลาไว้ให้ผู้ต้องเสียภาษี 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 ได้กำหนดเวลาไว้ให้ผู้ต้อง เสียภาษี อุทธรณ์การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินต่อคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน เมื่อคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้วินิจฉัยสั่งยกอุทธรณ์ โดยอ้างเหตุว่ามิได้ยื่น อุทธรณ์ในเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ต้องเสียภาษีไม่อุทธรณ์คำวินิจฉัยในข้อ นี้ต่อศาล ก็ไม่มีทางที่ศาลจะพิจารณาชี้ขาดว่า คำวินิจฉัยของคณะกรรมการ ที่ให้ยกอุทธรณ์เพราะยื่นเกินกำหนดเวลานั้นไม่ชอบ เพราะผู้ต้องเสียภาษี หมดสิทธิโต้แย้งเสียแล้ว และแม้คณะกรรมการได้วินิจฉัยไว้ด้วยว่า การประเมินของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายและระเบียบการแล้ว ผู้ต้องเสียภาษีก็หมดสิทธิที่จะรื้อฟื้นการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ขึ้นโต้แย้งต่อไปได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021