เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่439/08 
นายประทีป พยัคฆาภรณ์โจทก์
กรมสรรพากร โดยหิรัญ สูตะบุตร ที่ 1จำเลย
นายทวี พฤกษ์วัน ที่ 2 
นายธรรมคามน์ โภวาที ที่ 3 
เรื่อง บริษัทได้รับใบสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร
บริษัทได้รับใบสั่งซื้อข้าวจากต่างประเทศ บริษัทก็ให้โจทก์ ทำการปนข้าวหรือผสมข้าวให้ได้ขั้นของข้าวตามมาตรฐาน โดยคิดค่าจ้างให้ โจทก์กระสอบละ 1 บาท เงินค่าตอบแทนที่โจทก์ก็ได้มาดังกล่าวนี้ โจทก์ไม่ ต้องเสียภาษีการค้า
ตามประมวลรัษฎากร 2481 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม เติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 ในเรื่องภาษีการค้า มาตรา 78, 79 นั้น ผู้จะต้องเสียภาษีการค้า คือ
(1) จะต้องเป็นผู้ประกอบการค้า
(2) จะต้องมีสถานการค้าด้วย
โจทก์มีหน้าที่หาซื้อข้าวมาให้บริษัทที่ตนทำงานแห่งเดียว จะไปเที่ยวซื้อ ข้าวให้ผู้อื่นไม่ได้ ต้องทำงานอย่างลูกจ้างทุกประการ ไม่ใช่เป็นการประกอบ การค้าเป็นส่วนของตนเอง รายได้ของโจทก์บริษัทไม่ได้จ่ายให้เป็นเงินเดือน หากจ่ายให้ตามจำนวนงานการที่ทำให้บริษัทได้มากหรือน้อย โดยเป็นประเพณี ที่ผู้ขายจ่ายให้ผู้ซื้อกระสอบละ 1.09 บาท แล้วบริษัทเป็นผู้รับเงินประเภทนี้ จากผู้ขายข้าวโจทก์ไม่มีสถานการค้า ดังนี้ โจทก์จึงมิใช่เป็นผู้ประกอบการค้า เป็นนายหน้า หรือตัวแทนบริษัท อันมีหน้าที่จะต้องจดทะเบียนการค้าหรือเสีย ภาษีการค้าตามมาตรา 81 และ 79 แต่อย่างใดไม่เงินที่โจทก์ได้รับเงินค่าจ้าง ตอบแทน เป็นเงินพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (1) (2) แก้ไขโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 มาตรา 15
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021