เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่108/08 
บริษัท สกุลไทยวัฒนา จำกัด โดยนายอมร งกพรรณโจทก์
นายพันธุ์ สายตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจำเลย
เรื่อง การฟ้องศาล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อำนาจฟ้อง,ประมวลรัษฎากร
ตามประมวลรัษฎากรที่บัญญัติว่าเมื่อผู้อุทธรณ์ไม่พอใจคำวินิจฉัย ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จะต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลนั้น การฟ้องศาล ดังกล่าวผู้อุทธรณ์ย่อมฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ได้ไม่จำเป็นต้องฟ้องกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ร่วมกันทั้งหมด
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021