เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1585/09  

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ซี.เอ.อี นานา และบุตร

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง สินค้าสำเร็จรูป  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
สินค้าสำเร็จรูป คือ สินค้าซึ่งตามสภาพอาจอุปโภคบริโภคได้ โดยไม่จำต้องเปลี่ยน หรือดัดแปลง หรือนำไปผสมกับสิ่งอื่น แต่สิ่งใดจะเป็นสินค้าสำเร็จรูป ต้องคำนึงถึงการใช้ตามสภาพด้วย มิใช่สักแต่ว่าอาจใช้ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนดัดแปลง หรือผสมแล้วก็เป็นสินค้าสำเร็จรูปไปทันที เพราะประมวลรัษฎากรมาตรา 77 มิได้บัญญัติว่า สิ่งใดที่อาจใช้ได้ทันทีเช่นนั้นแล้วก็เป็นสินค้าสำเร็จรูป แต่บัญญัติว่าต้องเป็นสิ่งที่ใช้ได้เช่นนั้นตามสภาพ
แป้งสาลีตามสภาพที่ใช้เป็นปกติใช้สำหรับเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้าอื่นต่อไป มิใช่สิ่งที่ตามปกติย่อมนำมาใช้ได้โดยไม่เปลี่ยนดัดแปลง หรือผสมสิ่งอื่นจึงมิใช่สินค้าสำเร็จรูป
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021