เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1321/09  
บริษัท ยิบอินซอย จำกัดโจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย
เรื่อง การรับมอบอำนาจจากผู้ขายที่อยู่ต่างประเทศให้ลงชื่อในสัญญาซื้อขาย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องตัวแทน,ประมวลรัษฎากร
โจทก์ได้รับมอบอำนาจจากผู้ขายที่อยู่ต่างประเทศให้ลงชื่อใน สัญญาซื้อขายเรือขุดให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทย การที่โจทก์ลงชื่อใน สัญญาซื้อขายแทนผู้ขาย ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำการแทนในการทำสัญญาซื้อ ขายนั้นแล้ว จึงต้องยื่นรายการและเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76ทวิ
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021