เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 804/09 
บริษัท เบลโกไทย เอเยนซี่ส์ จำกัดโจทก์
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย
เรื่อง การทำสัญญาซื้อขายตลอดจนการชำระราคา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
การรถไฟแห่งประเทศไทยซื้อสินค้าจากโจทก์ผู้ขายซึ่งอยู่ใน ประเทศไทย การทำสัญญาซื้อขายตลอดจนการชำระราคาก็ทำในประเทศไทย ตามวิธีการที่ให้การรถไฟชำระเงิน โดยเปิดเลตเตอร์อ๊อฟเครดิตต่อธนาคาร ในประเทศไทย ตามข้อตกลงที่ได้กำหนดกันไว้ในสัญญาซื้อขายโจทก์จึงมีหน้าที่ ต้องออกใบรับเงินตามความในมาตรา 105 แห่งประมวลรัษฎากร หลักฐาน การรับเงินเลตเตอร์อ๊อฟเครดิตตามวิธีการ และประเพณีของธนาคารที่บริษัท ในต่างประเทศตัวแทน โจทก์ทำให้ไว้แก่ธนาคารในต่างประเทศ ผู้จ่ายเงิน ไม่ถือว่าเป็นใบรับตามความในมาตรา 105 นั้น และไม่ได้รับความยกเว้นไม่ ต้องเสียอาการตามประมวลรัษฎากร
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021