เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 288/09  
นายชู สินวิสูตร์โจทก์

นายทองคำ วรรณยิ่ง ที่ 1, นางละม่อม วรรณยิ่ง ที่ 2

จำเลย
เรื่อง สัญญาเช่านา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องสัญญา,ต่างตอบแทน,เช่าทรัพย์,ทะเบียนหลักฐานเป็นหนังสือ,อำนาจฟ้อง,
ประมวลรัษฎากร
แม้สัญญาเช่านา 10 ปี จะมิได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โจทก์ก็มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเช่านาที่จำเลยรับไปล่วงหน้าคืนเพราะจำเลยผิดสัญญาไม่ยอมให้โจทก์ทำนาได้
สัญญาเช่าที่มิได้ปิดอากรแสตมป์ในขณะทำสัญญาไม่เสียไปเมื่อได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้วในภายหลัง ศาลก็ย่อมรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021