เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 244/09  
นายอนันต์ โพธิพันธุ์โจทก์
นายโยคินเดอร์ซิงห์จำเลย
เรื่อง สัญญาเช่ามีข้อความกำหนดเวลาเช่าไว้ 1 ป 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องพยาน,นำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขหักล้างพยานเอกสาร,อุทธรณ์ฎีกา,ประเด็น,ฎีกา,
ประมวลรัษฎากร
สัญญาเช่ามีข้อความกำหนดเวลาเช่าไว้ 1 ปี คู่ความจะนำสืบเปลี่ยนแปลงแก้ไขกำหนดเวลานี้มิได้ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94
ปัญหามีว่าเอกสารมิได้ปิดแสตมป์ให้ครบถ้วนตามประมวลรัษฎากรนั้น แม้คู่ความมิได้โต้แย้งไว้ในศาลชั้นต้น ก็อาจโต้แย้งในชั้นอุทธรณ์ฎีกาได้ เพราะเป็นหน้าที่ของศาลจะต้องวินิจฉัย และรับฟังให้เป็นไปตามบทกฎหมาย และคู่ความไม่อาจทราบล่วงหน้าว่า ศาลจะวินิจฉัยให้ผิดบทกฎหมายอย่างไรหรือไม่
สัญญาเช่าที่เป็นคู่ฉบับต้องปิดแสตมป์ตามบัญชี อัตราอากรแสตมป์ข้อ 23 ในประมวลรัษฎากร มิฉะนั้นต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาตรา 118 มิให้รับฟัง
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021