เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1094/10  
นางสาวสุธีร์ สังข์สุนทรโจทก์
กรมสรรพากรผู้คัดค้าน
นายพิเศษ คงคาเขตร ที่ 1, นางอุรา คงคาเขตร ที่ 2จำเลย
เรื่อง วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 ที่ห้ามมิให้ยึดซ้ำ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อเฉลี่ยทรัพย์,ประมวลรัษฎากร
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 290 ที่ห้ามมิให้ยึดซ้ำนั้น จะต้องเป็นการยึดทรัพย์ซ้ำกันในระหว่างเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาด้วยกันในทรัพย์รายเดียวกันของลูกหนี้ตามคำพิพากษา ส่วนการที่เจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรยึดไว้ก่อน อันเป็นการยึดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 12 นั้นไม่ใช่เป็นการยึดของเจ้าหนี้ตามคำพิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงทำการยึดได้ ไม่เป็นการยึดซ้ำและการที่เจ้าพนักงานตามประมวลรัษฎากรทำการยึดก็ไม่ทำให้ทรัพย์ที่ยึดกลายเป็นทรัพย์ของแผ่นดิน เพราะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ยึดยังเป็นของจำเลยจนกว่าจะได้ขายทอดตลาดไป เพราะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่ยึดยังเป็นของจำเลย จนกว่าจะขายทอดตลาดไป ประมวลรัษฎากร มาตรา 12 เป็นแต่เพียงให้อำนาจพิเศษแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอที่จะยึดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีอากร เพื่อขายทอดตลาดได้ โดยไม่ต้องฟ้องต่อศาลเท่านั้นไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเมื่อยึดมาแล้วมิให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของลูกหนี้ ทำการยึดหรือห้ามไม่ให้สั่งขายทอดตลาดไป เจ้าพนักงานบังคับคดีก็ย่อมทำการยึดเพื่อดำเนินการตามศาลสั่งได้ ส่วนสิทธิของกรมสรรพากรตามประมวลกฎหมายรัษฎากร ในการที่จะได้รับชำระหนี้ค่าภาษีอากรที่ค้างมีอยู่อย่างไร ก็ต้องเป็นไปตามบทกฎหมายที่มีบัญญัติไว้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021