เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1071/10  
นายบัก แซ่ซื้อ กับพวกโจทก์
นายเท้ยเขียม แซ่ซื้อจำเลย
เรื่อง คดีอาญาที่มิได้บรรยายให้ได้ความชัดว่าจำเลยยักยอกเงินที่พวกโจทก์
มอบให้
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อบรรยายฟ้อง,ประมวลรัษฎากร
ฟ้องคดีอาญาที่มิได้บรรยายให้ได้ความชัดว่าจำเลยยักยอก เงินที่พวกโจทก์มอบให้จำเลยไปเสียภาษีเท่าใด คงกล่าวไว้มีใจความสำคัญ แต่เพียงจำนวนเงินที่มอบให้จำเลยไป จำนวนที่ต้องเสียภาษีรายเดือนจำนวน เงินเหลือรายเดือน จำนวนที่เหลืดนี้ได้ตกลงให้จำเลยเก็บรักษาไว้เสียภาษี ปลายปี เมื่อโจทก์ถูกสรรพากรเรียกไปพบหาว่าเสียภาษีไม่ครบจึงทราบว่า จำเลยยักยอกเงินที่มอบไป โดยเสียภาษีไม่ครบเท่านั้นฟ้องของโจทก์ จึงขาดข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับทรัพย์หรือสิ่งของที่เกี่ยว ข้องกับข้อหาว่า จำเลยเบียดบังยักยอกไปอันเป็นสารสำคัญ ฟ้องของโจทก์ จึงไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158
โจทก์ได้เห็นและทราบรายการที่ได้กรอกไว้ในแบบ ภ.ค.4 เพื่อชำระ ภาษีการค้าที่จำเลยนำมาให้โจทก์เซ็นชื่อเป็นผู้ยื่น โจทก์ได้เซ็นชื่อลงไป จึง ต้องรับผิดชอบในความถูกต้องแท้จริงของข้อความ ตลอดจนจำนวนเงินที่ต้อง เสียภาษีเพราะเป็นการกระทำของโจทก์เอง
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021