เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 1008/10  
นายสุเวียง ศรีสุขโจทก์
นายอ่วม ธรรมทองจำเลย
เรื่อง การขายฝากอสังหาริมทรัพย์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อลาภมิควรได้,ซื้อขาย,แบบ,ขายฝาก,ประมวลรัษฎากร
การขายฝากอสังหาริมทรัพย์เมื่อไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ย่อมเป็นโมฆะจำเลยรับเงินค่าขายฝากอสังหาริมทรัพย์ไปจากโจทก์เมื่อการ ขายฝากเป็นโมฆะ โจทก์ได้คืนที่ดินให้จำเลยแล้ว จำเลยก็ต้องคืนเงินให้โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 เพราะเป็นการรับไว้โดย ปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และทำให้โจทก์เสียเปรียบ
เมื่อสัญญาขายฝากเป็นโมฆะ เพราะไม่ได้จดทะเบียนต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ ศาลก็อาจรับฟังสัญญานั้นอย่างเป็นพยานเอกสารธรรมดาประกอบ คำพยานโจทก์ มิใช่รับฟังในฐานะที่เป็นสัญญาขายฝากหรือใบรับได้ ถึงแม้ หนังสือสัญญาขายฝากนั้นจะไม่ได้ปิดอากรแสตมป์ครบถ้วนก็ตาม
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021