เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 215/10  
นายประสิทธิ์ มังคละสวัสดิ์โจทก์
นายสมจิตร กิมง่วนสงจำเลย
เรื่อง หลักฐานการกู้ยืมระหว่างสามีและภรรยาหลังการหย่า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อกู้ยืมเงิน,เอกสารกู้,แบบ,ประมวลรัษฎากร
จำเลยและภรรยาได้จดทะเบียนหย่ากันที่อำเภอและได้ให้ถ้อยคำในบันทึกหลังทะเบียนการหย่าต่อนายทะเบียนว่า ภรรยาจำเลยได้ยืมเงินจากโจทก์มา ยังไม่ได้คืน จำเลยและภรรยาได้ลงลายมือชื่อรับรองว่าบันทึกถูกต้อง ดังนี้ บันทึกหลังทะเบียนหย่าถือเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 โจทก์นำหลักฐานนั้นมาฟ้องเรียกหนี้อันเกิดจากการกู้ยืมได้
หลักฐานการกู้ยืม ไม่ใช่สัญญากู้ยืม แม้มิได้ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ก็รับฟังเป็นพยานได้
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021