เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 209/10  
นายวิทวัส ดุละลัมพะโจทก์
กรมสรรพากรจำเลย
เรื่อง ประกอบการค้า,ตีความ,ประมวลรัษฎากร  
กฎหมายที่เกี่ยวข้อระมวลรัษฎากร มาตรา 79 ทวิ และบัญชีอัตราภาษีการค้า
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 79 ทวิ และบัญชีอัตราภาษีการค้า ประเภทการค้า 1 ชนิด 1 เท่านั้น ถ้าเป็นของใช้ส่วนตัวซึ่งใช้กันตามปกติและ ตามสมควร จึงจะไม่ถือว่าผู้ที่นำเข้าเป็นผู้ประกอบการค้า ส่วนรถยนต์นั่งอยู่ใน ประเภทการค้า 1 ชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นของใช่ส่วนตัวหรือไม่ก็ตาม เมื่อโจทก์ เป็นผู้นำรถยนต์นั่งเข้ามาในราชอาณาจักรย่อมถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ประกอบ การค้าตามประมวลรัษฎากรและกรณีไม่มีข้อสงสัยอันจะต้องตีความไปในทางที่ เป็นคุณแก่คู่กรณีฝ่ายที่ต้องเสียในมูลหนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์มาตรา 11
 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021