เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 47/10 

บริษัท ไบเล่คาลอฟอร์เนียโอเร้นซ์ (ประเทศ)

โจทก์

นายหิรัญ สูตะบุตร ที่ 1,นายทวี พฤกษะวัน ที่ 2,นายธรรมคามน์ โภวาที ที่ 3

จำเลย
เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิสำหรับเก็บภาษีต้องบังคับตามกฎหมาย  
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
การคำนวณกำไรสุทธิสำหรับเก็บภาษีต้องบังคับตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาคำนวณนั้น แม้ว่าผลกำไรหรือขาดทุนจะเกิดขึ้นในระหว่างใช้กฎหมายเดิมที่ยกเลิกไปแล้วก็ตามไม่เป็นการใช้กฎหมายย้อนหลัง เพราะเป็นการคำนวณตามวิธีการในกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะคำนวณกำไร เพื่อจะเก็บภาษี จะนำเอากฎหมายที่ยกเลิกไปมาใช้ในการคำนวณเพื่อเก็บภาษีไม่ได้
 

 

ปรับปรุงล่าสุด: 02-01-2021