เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4178/2532 
นายวันชัย ชินธรรมมิตร กับพวกโจทก
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 18, 30

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167,173, 1754 วรรคสาม

การประเมินภาษีอากรของผู้ต้องเสียภาษีอากรซึ่งถึงแก่ความตาย ถือว่าเป็นการทำการอื่นใดอันมีผลเป็นอย่างเดียวกันกับการฟ้องคดีเพื่อตั้งสิทธิเรียกร้องเท่านั้น ทำให้อายุความสะดุหยุดลงนบแต่วันที่ได้ประเมินและแจ้งจำนวนภาษีอากรที่ประเมินไปยังผู้ต้องเสียภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 173 เดิม (ปัจจุบันคือมาตรา 193/14(5) การประเมินจึงหาใช่การฟ้องร้องคดีมรดกต่อศาลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 วรรคสาม ซึ่งมีอายุความหนึ่งปีไม่บทบัญญัติมาตรา 18 และมาตรา 84 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรประสงค์ให้ผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อมูลหนี้ค่าภาษีอากรหลักจากที่ผู้ต้องเสียภาษีอากรถึงแก่ความตายแล้ว กฎหมายไม่ได้มุ่งประสงค์ให้กองมรดกของผู้ต้องเสียภาษีซึ่งถึงแก่ความตายรับผิดชอบ ดังนั้น ความรับผิดในมูลหนี้ค่าภาษีอากรของผู้จัดการมรดก ทายาท หรือผู้ครอบครองทรัพย์มรดก จึงมีอายุความสิบปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 167 เดิม (ปัจจุบันคือมาตรา 193/31)

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021