เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4098/2532 
เรื่อง โอนทรัพย์ที่เช่า 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร
ข้อตกลงเกี่ยวกับความรับผิด ในการคืนเงินประกันความเสียหายเป็นเพียงสิทธิและหน้าที่อื่นตามสัญญาเช่า ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่า ไม่ใช่สาระสำคัญเกี่ยวกับสัญญาเช่า จึงหาใช่หน้าที่ตามสัญญาเช่าที่ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินที่เช่าจะต้องรับผิดและปฏิบัติตามไม่
โจทก์ฟ้องเรียกเงินประกันความเสียหายคืนจากจำเลย มิได้ฟ้องเรื่องผิดสัญญาเช่าซึ่งจะต้องใช้หนังสือสัญญาเช่าเป็นหลักฐานในการฟ้องคดี และการวางเงินประกันความเสียหายกฎหมายไม่ได้บังคับให้ทำเป็นหนังสือและปิดอากรแสตมป์ ดังนี้แม้สัญญาเช่าปิดอากรแสตมป์ไม่ครบโจทก์ก็มีอำนาจฟ้อง

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021