เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 4059/2532 
เรื่อง เงินประกันตัว
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร 65ตรี (1)
โจทก์จ่ายเงินเข้าบัญชีให้พนักงานพนักงานมีหน้าที่ต้องนำเงินที่จ่ายให้ส่งเป็นเงินประกันตัวและเมื่อส่งเป็นเงินประกันตัวแล้ว โจทก์จะนำเข้าฝากในบัญชีประจำของพนักงาน พนักงานไม่มีสิทธิถอนเงินจำนวนนี้จนกว่าจะออกจากงานและถ้าออกโดยทำความเสียหายให้แก่โจทก์ โจทก์ก็จะหักเป็นค่าเสียหาย จึงถือไม่ได้ว่าเงินดังกล่าวตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพนักงานโดยเด็ดขาด มีลักษณะเป็นการตั้งบัญชีสำรองจ่ายเงินบำเหน็จพิเศษไว้โดยมิได้มีการจ่ายจริงจึงเป็นเงินสำรองตาม ป.รัษฎากร มาตรา 65ตรี (1) จะถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิไม่ได้

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021