เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3968/2532 
นายมาโนชญ์ ธีรอัครวิภาส กับพวกโจทก
กรมสรรพากรจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (5) (ก)
โจทก์ทำสัญญาเช่าที่ดิน ซึ่งระบุว่าเช่าเฉพาะที่ดินและมีสิทธิปลูกสร้างอาคาร โดยจะต้องรื้อถอนอาคารออกไปเมื่อสัญญาเช่าที่ดินสิ้นสุดลง อาคารตึกแถวที่สร้างลงไปจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ โจทก์ย่อมมีเงินได้พึงประเมินจากประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ตามมาตรา 40 (5) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร การที่เจ้าพนักงานของจำเลยคำนวณมูลค่าตึกแถวแล้วเฉลี่ยเป็นรายปีและได้แจ้งการประเมินไปยังโจทก์ โจทก์ก็มิได้อุทธรณ์คัดค้านการคำนวณมูลค่าตึกแถวด้วยวิธีนี้ คงโต้แย้งแต่เพียงว่าตึกแถวดังกล่าวไม่ได้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์อย่างเดียวเท่านั้น การประเมินภาษีในส่วนนี้จึงชอบแล้ว

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021