เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3199/2532 
เรื่อง อำนาจฟ้อง 
การขอคืนเงินค่าภาษีไม่มีกฎหมายบังคับให้โจทก์ยื่นคำร้องพร้อมกับเอกสารประกอบคำร้อง คำร้องเป็นความจริง ดังนั้น การที่จำเลยไม่คืนเงินค่าภาษีที่โจทก์ไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องสินค้าพิพาทเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่เรียกว่า พี.โอ.วาย. ซึ่งเป็นเส้น ใยที่ไม่มีความยืดหยุ่น ยังใช้ทอผ้าไม่ได้ หากจะนำไปใช้ทอผ้าต้องนำไปผ่านกรรมวิธีตีเกลียวให้เป็นเส้นด้ายอีกชั้นหนึ่งก่อน สินค้าดังกล่าวจึงมิใช่ด้ายทุกชนิดสำหรับ ใช้ในการทอผ้าตามบัญชีท้าย พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา และยกเว้นภาษีการค้า (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2517 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.ฎ. ออกตามความ ในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ ลดอัตราภาษีการค้า (ฉบับที่ 58) พ.ศ.2518 มาตรา 4 ในบัญชีที่ 2 หมวด 2 (9) โจทก์จึงได้รบยกเว้นภาษีการค้าสำหรับการขายสินค้าดังกล่าวตาม มาตรา 5 (8) แห่ง พ.ร.ฎ. (ฉบับที่ 54) พ.ศ.2517

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021