เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 3150/2532 
เรื่อง อายุความ 
โจทก์เป็นกรมในรัฐบาล มิได้ทำการขายปุ๋ยแก่บุคคลทั่วไป แต่รัฐบาลได้จัดทำโครงการช่วยเหลือเกษตรกร โดยให้โจทก์จัดหาปุ๋ยมาขาย แก่เกษตรกรในราคาถูก การขายสินค้าของโจทก์ มิใช่เป็นการหากำไร โจทก์ จึงมิใช่พ่อค้าตาม ป.พ.พ. มาตรา 165 (1) ทั้งมิใช่เป็นบุคคลผู้ประกอบ กสิกรรม ตามมาตรา 165 (2) ไม่อยู่ในบังคับของอายุความตามมาตรา ดังกล่าว และเป็นกรณีไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะจึงต้อง ถืออายุความ 10 ปีตามมาตรา 164 ก. ทำหนังสือรับสภาพหนี้ต่อโจทก์ไว้ภายในอายุความ จึงทำให้อายุความ สะดุดหยุดลง ต้องเริ่มนับอายุความใหม่ตั้งแต่เวลาเมื่อเหตุที่ทำให้อายุความ สะดุดหยุดลงสิ้นสุดไป คือวันสิ้นกำหนดที่ ก. สัญญาว่าจะนำเงินมาชำระหนี้ จำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 ทำหนังสือค้ำประกันต่อโจทก์ในหนี้ที่ ก. กู้ยืมเงิน จากโจทก์หนี้ดังกล่าวโจทก์ให้กู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนช่วยเหลือชาวนา ถือ ได้ว่าเป็นการที่รัฐบาลให้ราษฎรกู้ยืมเพื่อการเกษตรกรรม การค้ำประกันหนี้ ของจำเลยที่ 6 ถึงที่ 10 เนื่องจากการดังกล่าว จึงได้รับยกเว้นไม่ต้องเสีย อากรตามบัญชีอากรแสตมป์ข้อ 17 ข้อยกเว้น (ก) แห่ง ป.รัษฎากร

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021