เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2876-2877/2532 
สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัดโจทก
กรมสรรพากรกับพวก จำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา78, 79
โจทก์มีวัตถุประสงค์จัดโครงการที่อยู่อาศัยให้สมาชิกของโจทก์ โจทก์และบริษัทเอกชนได้ทำสัญญาระบุว่าบริษัทจะเป็นผู้ออกเงินซื้อที่ดินแล้วโอนใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โจทก์ต้องนำที่ดินดังกล่าวไปจำนองกับธนาคารเพื่อค้ำประกันหนี้ที่บริษัทนำมาซื้อที่ดิน ในการดำเนินการตามโครงการบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด หากโครงการไม่สามารถดำเนินต่อไป บริษัทจะขอรับโอนที่ดินคืนและจะจ่ายเงินชดเชยให้โจทก์ ปรากฏว่ามีการปฏิบัติ ตามสัญญาแล้ว โดยซื้อที่ดินใส่ชื่อโจทก์และจดทะเบียนจำนองแล้ว ต่อมาโครงการไม่อาจดำเนินต่อไปได้ บริษัทจึงขอรับโอนที่ดินคืนพร้อมหนี้จำนอง โจทก์จึงต้องโอนที่ดินคืนโดยทำเป็นสัญญาซื้อขายที่ดินเท่าราคาเดิม ไม่มีการชำระราคาที่ดิน โจทก์ได้รับเพียงค่าชดเชยตามสัญญา โจทก์มิได้มีรายรับตามราคาที่ดิน และไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีการค้า

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021