เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2736/2532 
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจวิวัฒน์บริการโจทก
กรมสรรพากร ที่ 1จำเลย
นายเหลือ สงวนพงษ์ ที่ 2 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 8 พระราชบัญญัติไปรษณีย์ พ.ศ. 2477 มาตรา 22
พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2519 มาตรา 4
จำเลยที่ 1 ได้ส่งแบบแจ้งการประเมินให้โจทก์ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดย ป. พนักงานไปรษณีย์เป็นผู้นำไปให้โจทก์ เมื่อปรากฏว่าห้างโจทก์ซึ่งเป็นปั้มน้ำมันได้ถูก รื้อถอนไปก่อนแล้ว และ ป. บุรุษไปรษณีย์ ผู้ส่งแบบแจ้งการประเมินให้โจทก์ได้ให้การยอมรับว่าไม่ได้สอบถามว่า ส. ผู้ลงชื่อในใบตอบรับมีความเกี่ยวพันกับโจทก์อย่างไร ทั้งๆ ที่บุรุษไปรษณีย์ ผู้ส่งมีหน้าที่ต้องให้ผู้เซ็นรับกรอกข้อความในช่องที่ว่าเกี่ยวพันกับผู้รับอย่างไร แต่ก็หาได้กระทำไม่ ดังนั้นเมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงให้ฟังได้ว่าผู้เซ็นรับเอกสารนั้นเป็นใคร เกี่ยวพันกับโจทก์อย่างไร ทั้งไม่ปรากฏว่าการเซ็นรับกระทำที่อาคารหลังใด จึงฟังไม่ได้ว่าการแจ้งการประเมินของ เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 ชอบด้วยกฎหมาย การที่โจทก์ยังมิได้จดทะเบียนเลิกห้าง ทั้งมิได้แจ้งย้ายภูมิลำเนา โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ตั้งปั๊มน้ำมันใหม่ หาทำให้การส่งเอกสารดังกล่าวที่ไม่ชอบกลายเป็นการสิ่งที่ชอบได้ไม่

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021