เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2681/2532 
บริษัท โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัดโจทก
กรมสรรพากรกับพวกจำเลย
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 79 ทวิ (6), 83 ทวิ, 87 ทวิ
โจทก์มีสินค้าคงเหลือ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องทำบัญชีคุมสินค้าตามมาตรา 83 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เมื่อโจทก์ไม่ทำบัญชีคุมสินค้าต้องถือว่าโจทก์ขายสินค้าคงเหลือนั้น และถือมูลค่าของสินค้าดังกล่าวเป็นรายรับ ทั้งนี้ตามมาตรา 79 ทวิ (6)
โจทก์ขายหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นให้แก่บริษัท ส. ในราคา 40% ของราคาหน้าปกหนังสือ จำเลยเห็นว่าโจทก์ขายหนังสือไปในราคาที่ต่ำเกินไป และเห็นว่าโจทก์ควรจะขายในราคา 50% ของราคาหน้าปกหนังสือ เมื่อจำเลยไม่อาจนำสืบถึงราคาที่โจทก์ควรจะขายที่แท้จริงได้ การที่โจทก์ตั้งราคาขายในราคา 40% ของราคาหน้าปกหนังสือ หาได้มีราคาต่ำกว่าราคาที่ควรจะขายได้ อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ของจำเลยมีอำนาจทำการประเมินราคาสินค้าเสียใหม่ตาม มาตรา 87 ทวิ

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021