เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2587/2532 
เรื่อง การคิดดอกเบี้ย 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 89ทวิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224
ตาม ป.รัษฎากร มาตรา 89ทวิ ผู้ประกอบการค้าต้องชำระ เงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกำหนด เมื่อไม่ชำระภาษีการค้าภายในเวลาที่ กฎหมายกำหนดไว้อันเป็นทางแก้กรณีที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้โดยเฉพาะแล้ว จะ นำ ป.พ.พ.มาตรา 224 ว่าด้วยดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดมาเรียกร้องเอากับ ลูกหนี้ซ้ำอีกหาได้ไม่จำหน่ายสินค้าของเด็กเล่นจากเมืองฮ่องกงเข้ามาในราชอาณาจักรเจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าจำเลยสำแดงราคาสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริงจึงแจ้งการประเมินให้จำเลยชำระภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้าและ ภาษีบำรุงเทศบางเพิ่มเติมเมื่อจำเลยมิได้อุทธรณ์ การประเมินให้จำเลยชำระ ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มขึ้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม ป.รัษฎากร จึงต้องถือว่าการประเมินให้จำเลยชำระภาษีการค้าและภาษี บำรุงเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็นอันชอบแล้วจำเลยนำสินค้าของเด็กเล่นจากเมืองฮ่องกง เข้ามาในราชอาณาจักร เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าจำเลยสำแดงราคาสินค้าต่ำกว่า ความเป็นจริง จึงแจ้งการประเมินให้จำเลยชำระภาษีอากรขาเข้า ภาษีการ ค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มเติม เมื่อจำเลย มิได้อุทธรณ์การประเมินให้ จำเลยชำระภาษีการค้า และภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มขึ้นต่อคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ตาม ป.รัษฎากร จึงต้องถือว่าการประเมินให้จำเลยชำระ ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่มขึ้นเป็นอันชอบแล้ว

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021