เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2510/2532 
บริษัท ฟลูออร์โอเชี่ยน เซอร์วิสเซส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดโจทก
กรมสรรพากร กับพวกจำเลย

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลรัษฎากร มาตรา 50, 52 พระราชกำหนด แก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 มาตรา 30

โจทก์มิได้หักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายและนำส่งให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรา 50 และมาตรา 52 จำเลยจึงประเมินให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย พร้อมเงินเพิ่มโดยแจ้งการประเมินทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแต่หนังสือถูกส่งคืนโดยแจ้งว่า "คืนไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า" และผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ไม่ยอมรับหนังสือแจ้งการประเมิน จึงไม่อาจถือได้ว่ามีการส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่โจทก์โดยชอบ เมื่อส่งหนังสือแจ้งการประเมินไม่ได้ เจ้าหน้าที่ ของจำเลยก็ชอบที่จะทำการส่งหนังสือตามวิธีที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 8 ได้หลายวิธี ซึ่งอาจรวมทั้งนำไปส่งเองหรือปิดหมายก็ย่อมทำได้ เมื่อเจ้าหน้าที่ของจำเลยนำเอาวิธีประกาศหนังสือพิมพ์มาใช้ในระหว่างที่ พ.ร.ก. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 มาตรา 30 ให้สิทธิโจทก์ที่จะใช้สิทธิในการเสียภาษีโดยยื่นแบบ อ. 1 ได้ โจทก์จึงย่อมได้รับสิทธิตามบทกฎหมายดังกล่าว
สิทธิที่จะยื่นคำขอเสียภาษีตามแบบที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด (แบบ อ. 1) มีความหมายรวมถึงบุคคลที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย หาจำกัดเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีโดยตรงเท่านั้นไม่
ปัญหาที่ว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่ได้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อนนั้น กรณีของโจทก์เป็นเรื่องเจ้าพนักงานทำการประเมินโดยไม่มีอำนาจเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉบับดังกล่าวโจทก์จึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องศาลได้โดยไม่ต้องอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ก่อน

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021