เมนูปิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 2478/2532 
เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
โจทก์มิได้มีอำนาจทั่วไปในการเจรจาและตกลงทำสัญญาต่าง ๆ แทน บริษัท แอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด บริษัทต่างประเทศซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวีเดนเป็นปกติวิสัย โจทก์จึงไม่เป็นสถานประกอบการถาวรของบริษัท แอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด ตามความตกลงว่าด้วยอนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศสวีเดนเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน โจทก์จึงไม่มีภาระที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแทนบริษัท แอล เอ็ม อีริคสัน จำกัด

 

ปรับปรุงล่าสุด: 31-01-2021